ਕਣਕ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ

ਕਣਕ, ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਪਰ ਕਣਕ ਦੀ ਵਧੀਆਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਉੇਗਾਉਣਾ ਅਸਾਨ ਨਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਾਰਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਉਪਜਾਊ-ਪਨ, ਮੀਂਹ ਆਦਿ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਵਧੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋ ਇੱਕ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉੱਪਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਇਸ ਲਈ ਕਣਕ ਦੇ ਕੁੱਝ ਕੀੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਂ।

ਸਿਉਂਕ:– ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਪੱਕਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਪੌਦੇ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੌਦਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀਆਂ ਸਫੇ਼ਦ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਬੱਲੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ।

Termite

ਰੋਕਥਾਮ: ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Durban/Ruban/Durmet 20 EC (chlorpyriphos) @4 ਮਿ:ਲੀ: ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਬੀਜ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰੋ ਜਾਂ Regent 5% SC (Fipronil) @ 6 ਮਿ:ਲੀ: ਨੂੰ 1 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਕਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੱਲੋ ਬੀਜ ਦੀ ਸੋਧ ਕਰੋ।

ਚੇਪਾ: ਇਹ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤੇ ਬੇਰੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

Aphids

ਰੋਕਥਾਮ: Imidacloprid 17.8 @ 40 ਮਿ:ਲੀ: ਜਾਂ thiamethoxam @ 20 ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ clothianidin @ 12 ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ dimethoate @ 150 ਮਿ:ਲੀ: ਨੂੰ 80-100 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ ।

ਸੈਨਿਕ ਸੁੰਡੀ: ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੋਰ ਤੇ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਬੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।

Armyworm

ਰੋਕਥਾਮ: Dichlorvos @200 ਮਿ:ਲੀ: ਜਾਂ quinalphos @ 400 ਮਿ:ਲੀ: ਨੂੰ 80-100 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ।

ਫਲੀ ਛੇਦਕ: ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਕਣ ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ । ਇਹ ਬੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਕਣਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ।

Gram Pod Borer

ਰੋਕਥਾਮ: ਹੱਥ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਨੈਪ ਸੈਕ ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ quinalphos @ 800 ਮਿ:ਲੀ: ਨੂੰ 100 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਕੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ।

ਗੁਲਾਬੀ ਤਣਾ ਛੇਦਕ: ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਨਵੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ । ਲਾਰਵਾ ਨਵੇ ਪੌਦੇ ਦੇ ਤਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰਾਖ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤਣੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ , ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਡੈਡ ਹਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

Pink Stem Borer

ਰੋਕਥਾਮ: ਗੁਲਾਬੀ ਤਣਾ ਛੇਦਕ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ quinalphos @ 800 ਮਿ:ਲੀ: ਨੂੰ 100 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ।

ਭੂਰੀ ਜੂੰ: ਇਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਕੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲ ਬੇਰੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

Brown mite

ਰੋਕਥਾਮ:  imidacloprid@17.8 SL @ 40 ਮਿ:ਲੀ: ਜਾਂ  thiamethoxam @20 ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ clothianidin @12 ਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ dimethoate @150 ਮਿ:ਲੀ: ਨੂੰ 80-100 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਕੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ।

ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ, ਬੀਜ ਦਰ, ਖਾਦਾਂ, ਨਦੀਨ, ਕੀੜੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।

ਅਸੀ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ - ਐਂਡਰਾਇਡ, ਆਈਫੋਨ