ਕਪਾਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਬਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਕਪਾਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਬਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ:

• ਮਿਲੀ ਬਗ ਕਪਾਹ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੋਮ ਦੀ ਪਰਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

• ਮਿਲੀ ਬਗ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਦ ਵਰਗਾ ਪਦਾਰਥ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਕਾਲੀ ਫਫੂੰਦ ਜੰਮਦੀ ਹੈ।

• ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੌਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਲ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।

ਬਚਾਅ ਦੇ ਉਪਾਅ:

• ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਖੇਤ ਖਰਪਤਵਾਰ ਮੁਕਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

• ਖੇਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਟ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

• ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰੋ।

• ਜੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਿੰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿੰਮ ਦਾ ਤੇਲ 75 ਮਿ.ਲੀ. ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਪ ਜਾਂ ਨਿੰਮ ਦੀ ਨਿੰਬੋਲੀ ਸਤ 75 ਮਿ.ਲੀ. ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਪ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ।

• ਰਸਾਇਣਿਕ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਦੇ ਲਈ ਡਾਏਮੈਥੋਏਟ 30 ਮਿ.ਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਪ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਨੋਫਾੱਸ 40 ਮਿ.ਲੀ. ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਪ ਜਾਂ ਬੁਪਰੋਫੇਜ਼ਿਨ 50 ਮਿ.ਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਪ ਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ-ਪਾਲਣ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ - ਐਂਡਰਾਇਡ, ਆਈਫੋਨ